Lễ khởi công sân bay Tân sơn nhất

LÀM NÊN CHIẾN THẮNG CHO KHÁCH HÀNG

Lễ khởi công sân bay Tân sơn nhất

08/06/2015 Tổ chức sự kiện Dự án đã thực hiện Lễ động thổ - khởi công 0

K Lễ khởi công sân bay Tân sơn nhất